Informace > Nájemné

 

NÁJEMNÉ

Dne 31.3.2006 nabyl účinnosti zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. V rámci tohoto zákona dochází i k podstatným změnám občanského zákoníku, týkajících se nájemního vztahu mezi nájemcem bytu a pronajímatelem.

Nájemce bere na vědomí, že vzhledem ke změně ustanovení občanského zákoníku, je povinen písemně oznámit pronajímateli veškeré změny v počtu osob, které s ním žijí v bytě, a to do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. V tomto oznámení nájemce uvede jména, příjmení, data narození a státní příslušnost těchto osob. Nesplní-li nájemce tuto povinnost ani do jednoho měsíce, považuje se to za hrubé porušení povinností podle § 711 odst. 2 písm. b). občanského zákoníku a může to být důvodem pro ukončení nájemního poměru k bytu. Formuláře pro oznámení změny v počtu osob jsou k dispozici na agenturách MRA, s.r.o.


Nájemce dále bere na vědomí, že při výpovědních důvodech podle § 711, odst. 2 může pronajímatel vypovědět nájem bytu bez přivolení soudu. Jedná se např. o výpovědi v situaci, kdy nájemce porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo v situaci, kdy neoznámil pronajímateli veškeré změny v počtu osob, které s ním žijí v bytě do jednoho měsíce, popř. v situaci, kdy byt přenechal cizí osobě bez souhlasu vlastníka.

 
Nájem lze bez přivolení soudu vypovědět i v případě, kdy
  • má nájemce dva nebo více bytů, vyjma případů, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt;
  • neužívá nájemce byt bez vážných důvodů nebo byt bez vážných důvodů užívá jen občas;
  • nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy v domě

Nájemce rovněž bere na vědomí změny týkající se přechodu nájmu bytů
 

§ 706 občanského zákoníku řešící tyto otázky zní:  

„(1) Jestliže nájemce zemře a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů , stávají se nájemci (společnými nájemci) jeho děti, rodiče, sourozenci, zeť a snacha, kteří prokáží, že s ním žili v den jeho smrti ve společné domácnosti a nemají vlastní byt.“.  

„(2) Nájemci (společnými nájemci) se stávají také vnuci nájemce a ti, kteří pečovali o společnou domácnost zemřelého nájemce nebo na něho byli odkázáni výživou, jestliže prokáží, že s ním žili ve společné domácnosti nepřetržitě alespoň po dobu tří let před jeho smrtí a nemají vlastní byt. Jde-li o vnuky nájemce, může soud z důvodů zvláštního zřetele hodných rozhodnout, že se stávají nájemci, i když soužití ve společné domácnosti s nájemcem netrvalo t ř i léta. Jde-li o osoby, které nájemce do bytu přijal až po sjednání nájemní smlouvy, vztahuje se na tyto osoby ustanovení věty první pouze tehdy, jestliže se na tom nájemce a pronajímatel písemně dohodli; to neplatí, jde-li o vnuky nájemce.”.  
 

Všechny výše uvedené změny jsou účinné od 31.3.2006

 

Webdesign by D.V.
  Přihlásit