Záměry pronájmů

 


 

 

 

 

 

Termíny pro podání žádosti: 13.11. - 23.11. 2017

Dispozice bytu Ulice, číslo domu Část města Byt Patro Výtah Fotky Text Termín pro prohlídkubytu, příp. telefon
1+kk Tesařská 321/1 Město 6 přiz. ne text

St. 15.11. v 8:10 - 8:30

St. 15.11. v 15:10 - 15:30

1+1 Mánesova 991/46 Město 8 2 ne text

Út. 14.11. v 9:00 - 9:20

St. 22.11. v 13:00 - 13:20

1+2 Mánesova 999/54 Město 9 2 ano text

Út. 14.11. v 9:00 - 9:20

Út. 14.11. v 13:00 - 13:20

1+2 Národní třída 579/8 Město 7 3 ne text

St. 15.11. v 9:00 - 9:20

St. 15.11. v 14:00 - 14:20

1+3 Sukova 818/1 Město 7 3 ne text

St. 15.11. v 8:40 - 9:00

St. 15.11. v 15:40 - 16:00

1+3 Jarošova 1194/31b Šumbark 31 6 ano text 737 231 085
1+3 Jedlová 493/2 Šumbark 41 9 ano text 605 233 357
1+3 Jedlová 494/4 Šumbark 50 10 ano text 605 233 357
1+3 Konzumní 384/18 Šumbark 9 3 ano text 604 290 742
1+3 Mládí 1148/25 Šumbark 48 9 ano text 737 231 093

 

Termíny pro podání žádosti: 20.11. - 29.11. 2017

Dispozice bytu Ulice, číslo domu Částa města Byt Patro Výtah Fotky Text   Termín pro prohlídku bytu, příp. telefon
0+1 Obr. míru 1193/10 Šumbark 3 1 ano text   737 231 085
1+2 1. máje 870/14 Město 10 4 ano text  

St. 22.11. v 9:00 - 9:20

St. 22.11. v 14:00 - 14:20

1+2 Mozartova 1063/7 Město 10 3 ano text  

St. 22.11. v 9:00 - 9:20

St. 22.11. v 14:00 - 14:20

1+2 J. Vrchlického 1467/40 Podlesí 3 1 ano text  

St. 22.11. v 15:00 - 15:30

Po. 27.11. v 15:00 - 15:30

1+2 II.Ktg. Hornická 679/63 Pr. Suchá 1 příz. ne text Byt určen k prodeji 604 290 768
1+2 II.Ktg. Hornická 681/67 Pr. Suchá  6 2 ano text  

St. 22.11. v 15:15 - 15:45

Po. 27.11. v 9:15 - 9:45

1+2 II.Ktg. Dukelská 696/11b Šumbark 5 3 ne text   737 231 085
1+3 Jedlová 495/6 Šumbark 10 2 ano text   605 233 357
1+3 Jedlová 495/6 Šumbark 59 12 ano text   605 233 357
1+3 Konzumní 385/20 Šumbark 6 2 ano text   604 290 742
1+3 Mládí 1142/18 Šumbark 12 5 ano text   737 231 093
1+3 Mládí 1148/25 Šumbark 38 7 ano text   737 231 093
1+3 Moravská 479/35 Šumbark 18 6 ano text   731 400 206
1+3 Nákupní 422/8 Šumbark 14 4 ano text   737 231 506
1+3 Nákupní 420/12 Šumbark 23 7 ano text   737 231 506
1+3 Nákupní 421/10 Šumbark 15 4 ano text   737 231 506
1+3 Nákupní 421/10 Šumbark 19 6 ano text   737 231 506
1+3 Nákupní 423/6 Šumbark 12 4 ano text   737 231 506
1+3 Nákupní 423/6 Šumbark 23 7 ano text   737 231 506
1+3 Nákupní 425/3 Šumbark 24 4 ano text   605 233 357
1+3 Nákupní 426/1 Šumbark 49 9 ano text   605 233 357
1+3 Nákupní 426/1 Šumbark 55 10 ano text   605 233 357
1+3 Nákupní 472/9 Šumbark 17 5 ano text

bez kuchyňské linky a sporáku

731 400 206
1+3 V.K.Klicpery 289/3 Šumbark 17 5 ano text   731 400 206
1+4 Dlouhá třída 1031/71 Město 1 příz. ne text  

St. 22.11. v 9:30 - 9:50

St. 22.11. v 14:30 - 14:50

1+4 Mozartova 1060/1 Město 12 3 ne text  

Út. 21.11. v 9:00 - 9:20

Po. 27.11. v 13:00 - 13:20

1+4 Konzumní 380/22 Šumbark 18 4 ano text   604 290 742
1+4 Moravská 429/27 Šumbark 14 3 ne text   604 290 742

 

Zpracování osobních údajů

Zájemce o byt bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že na základě podání Žádosti o pronájem bytu v majetku města (dále také jen „Žádost“) budou ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovávány veškeré jím poskytnuté osobní údaje, a to za účelem vzájemného plnění a vyřízení všech záležitostí vyplývajících z této Žádosti, tj. zejména za účelem rozhodování o Žádosti, vypořádání vzájemných práv a povinností spojených s podáním Žádosti (záloha na jistotu), a uložení Žádosti pro evidenční účely. Toto poskytnutí a zpracování osobních údajů je nezbytné pro zahájení jednání o uzavření nájemní smlouvy k bytu; nebudou-li osobní údaje v rozsahu vyplývajícím ze Žádosti poskytnuty, nebude Žádost posouzena. Správcem poskytnutých osobních údajů je společnost Městská realitní agentura, s.r.o., IČ: 64084744, se sídlem U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov, přičemž zpracování osobních údajů zajišťují zaměstnanci společnosti, a to jak manuálně (v listinné podobě), tak případně i elektronicky, včetně vedení databáze v informačním systému MRA.

Osobní údaje mohou být zpřístupněny zejména zaměstnancům MRA, statutárnímu městu Havířov a příslušným zaměstnancům Magistrátu města Havířov; v nezbytném rozsahu mohou být osobní údaje zpřístupněny také dalším osobám, pokud je to nezbytné pro ochranu či výkon práv a právem chráněných zájmů MRA nebo statutárního města Havířov. V případě uzavření nájemní smlouvy s žadatelem budou osobní údaje poskytnuté spolu s podáním Žádosti dále zpracovávány za účelem plnění veškerých práv a povinností souvisejících s nájmem bytu, včetně případného vymáhání pohledávek, a to po celou dobu trvání nájemního vztahu a dále po dobu nezbytně nutnou pro ochranu či výkon práv a právem chráněných zájmů MRA nebo statutárního města Havířova; nedojde-li k uzavření nájemní smlouvy, budou osobní údaje poskytnuté spolu s podáním Žádosti uchovávány nejdéle po dobu desíti let od podání Žádosti. 

Osoba, která podala Žádost o byt a zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jejích osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jejího soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Požádá-li žadatel o byt o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat;  v takovém případě má správce právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Webdesign by D.V.
  Přihlásit