Záměry pronájmů

 


 

 

 

Termíny pro podání žádosti: 18.09. - 27.09. 2017

 

Dispozice 

bytu

Ulice, číslo domu Část města Byt Patro Výtah Fotky Text Termín pro prohlídku bytu, příp. telefon

PENB

0+1 Moskevská 1104/1e Město 43 7 ano Text

Út 19.9. v 9:00-9:20

Po 25.9. v 14:00-14:20

 
0+1 Jedlová 494/4 Šumbark 18 3 anoo Text

 

604 290 758

 

 
0+1 Nákupní 425/3 Šumbark 8 3 ano Text

 

605 233 357

 

 
1+2 Makarenkova 519/2 Město 15 4 ano Text

Út 19.9. v 8:45-9:00

Po 25.9. v 15:30-16:00

 
1+2 Mánesova 971/26 Město 11 3 ne Text

Po 18.9. v 14:30-14.50

Po 25.9. v 8:20-8:50

 
1+2 Stavbařská 279/8 Město 13 4 ne Text

St 20.9. v 15:30-15:50

Út 26.9. v 10:30-10:50

PENB
1+3 Astronautů 1094/9 Město 36 8 ano Text

Po 25.9. v 8:40-9:00

Po 25.9. v 16:00-16:20

 
1+3 Čajkovského 833/1 Město 2 příz. ne Text

St 20.9. v 9:00-9:20

Po 25.9. v 14:00-14:20

 
1+3 Dlouhá třída 474/25 Město 13 5 ano Text

Út 19.9. v 9:15-9:30

Po 25.9. v 16:15-16:40

 
1+3 Klidná 778/20 Město 12 4 ne Text

Po 25.9. v 8:30-8:50

Po 25.9. v 15:00-15:20

 
1+3 Slezská 766/2 Město 1 příz. ne Text

Po 25.9. v 8:00-8:20

Po 25.9. v 15:30-15:50

 
1+3 Sv.Čecha 546/4 Město 2 příz. ne Text

Po 25.9. v 15:00-15:20

Út 26.9. v 9:00-9:20

 
1+3 Jarošova 1194/31b Šumbark 16 3 ano Text

 

737 231 085

 

 
1+3 Jedlová 494/2 Šumbark 36 7 ano Text

 

604 290 758

 

 
1+3 Jedlová 493/2 Šumbark 25 4 ano Text

 

604 290 758

 

 
1+3 Mládí 1142/18 Šumbark 12 5 ano Text

 

737 231 093

 

 
1+3 Nákupní 420/12 Šumbark 23 7 ano Text

 

737 231 506

 

 
1+3 Nákupní 426/1 Šumbark 49 9 ano Text

 

605 233 357

 

 
1+3 Nákupní 426/1 Šumbark 55 10 ano Text

 

605 233 357

 

 
1+4 Moravská 429/27 Šumbark 14 3 ne Text

 

604 290 742

 

 

 

 

Termíny pro podání žádosti: 25.09. - 05.10. 2017

 

 

Dispozice 

bytu

Ulice, číslo domu Část města Byt Patro Výtah Fotky Text Termín pro prohlídku bytu, příp. telefon PENB
0+1 Střední 504/3 Šumbark 85 9 ano Text

 

605 233 357

 

 
0+1 Střední 504/3 Šumbark 113 10 ano Text

 

605 233 357

 

 
0+1 Jarošova 1194/31b Šumbark 43 9 ano Text

 

737 231 085

 

 
1+3 Jarošova 1144/31b Šumbark 39 8 ano Text

 

737 231 085

 

 
1+3 Jarošova 1194/31b Šumbark 31 6 ano Text

 

737 231 085

 

 
1+3 Moravská 477/39 Šumbark 12 5 ano Text

 

731 400 206

 

 
1+4 Konzumní 380/22 Šumbark 18 4 ano Text

 

604 290 742

 

 

 

 

Zpracování osobních údajů

Zájemce o byt bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že na základě podání Žádosti o pronájem bytu v majetku města (dále také jen „Žádost“) budou ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovávány veškeré jím poskytnuté osobní údaje, a to za účelem vzájemného plnění a vyřízení všech záležitostí vyplývajících z této Žádosti, tj. zejména za účelem rozhodování o Žádosti, vypořádání vzájemných práv a povinností spojených s podáním Žádosti (záloha na jistotu), a uložení Žádosti pro evidenční účely. Toto poskytnutí a zpracování osobních údajů je nezbytné pro zahájení jednání o uzavření nájemní smlouvy k bytu; nebudou-li osobní údaje v rozsahu vyplývajícím ze Žádosti poskytnuty, nebude Žádost posouzena. Správcem poskytnutých osobních údajů je společnost Městská realitní agentura, s.r.o., IČ: 64084744, se sídlem U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov, přičemž zpracování osobních údajů zajišťují zaměstnanci společnosti, a to jak manuálně (v listinné podobě), tak případně i elektronicky, včetně vedení databáze v informačním systému MRA.

Osobní údaje mohou být zpřístupněny zejména zaměstnancům MRA, statutárnímu městu Havířov a příslušným zaměstnancům Magistrátu města Havířov; v nezbytném rozsahu mohou být osobní údaje zpřístupněny také dalším osobám, pokud je to nezbytné pro ochranu či výkon práv a právem chráněných zájmů MRA nebo statutárního města Havířov. V případě uzavření nájemní smlouvy s žadatelem budou osobní údaje poskytnuté spolu s podáním Žádosti dále zpracovávány za účelem plnění veškerých práv a povinností souvisejících s nájmem bytu, včetně případného vymáhání pohledávek, a to po celou dobu trvání nájemního vztahu a dále po dobu nezbytně nutnou pro ochranu či výkon práv a právem chráněných zájmů MRA nebo statutárního města Havířova; nedojde-li k uzavření nájemní smlouvy, budou osobní údaje poskytnuté spolu s podáním Žádosti uchovávány nejdéle po dobu desíti let od podání Žádosti. 

Osoba, která podala Žádost o byt a zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jejích osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jejího soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Požádá-li žadatel o byt o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat;  v takovém případě má správce právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Webdesign by D.V.
  Přihlásit